Thông tin

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Lĩnh vực: Lĩnh vực người có công
Cơ quan ban hành: UBND Tỉnh Hải Dương
Cơ quan trực tiếp thực hiện: UBND cấp Xã
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Lệ phí: Không
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi có xác nhận của ủy ban nhân dân xã (có thời hạn 03 tháng).

Các bước

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

+ Bước 1: Người có công hoặc thân nhân đang hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi nếu không có điều kiện trực tiếp nhận trợ cấp, phụ cấp thì phải lập giấy ủy quyền.          

+ Bước 2: Ủy ban nhân dân xã tiếp nhận và xác nhận vào giấy ủy quyền.

Hồ sơ

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

c)Thành phần, số lượng: 01 bộ gồm: Giấy ủy quyền

            i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 

Căn cứ pháp lý

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi

- Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính Phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng;

- Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn về thủ tục lập hồ sơ, quản lý hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

Yêu cầu

Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi
Không